Start Submission Become a Reviewer

Reading: Unitat funcional per al diagnòstic i tractament dels trastorns de l’espectre de l’autisme de...

Download

A- A+
Alt. Display

Poster Abstracts

Unitat funcional per al diagnòstic i tractament dels trastorns de l’espectre de l’autisme de sabadell

Authors:

Sara Vega Ortigosa ,

Verònica Moreno Gonzalez,

Montserrat Torras

Abstract

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament i un dels trastorns mentals més greus que afecten des de la petita infància i durant tota la vida. L’augment de la prevalença, juntament amb la gran complexitat del diagnòstic, converteix la intervenció en un repte professional per a tots els serveis implicats. Les dimensions alterades en aquests infants: emocional, social, anticipació i flexibilitat, conducta, comunicació i llenguatge, simbolització i hàbits d’autonomia, han d’abordar-se de forma global.

L'atenció a la salut mental pretén donar resposta a les necessitats de la població oferint una atenció individual als infants i adolescents que presenten aquest tipus de patologies i a les seves famílies. A Catalunya, aquesta atenció està contemplada dins el Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut, que proposa intervencions adreçades a la millora de la detecció precoç, dels problemes de salut mental, de les situacions de risc de patir-ne, així com del tractament, la rehabilitació i la reinserció social de la població infantil, juvenil i adulta que pateixen aquest tipus de trastorns.

Degut al desenvolupament disharmònic i a les diferències en el perfil cognitiu, conductual i emocional de les persones que presenten un trastorn de l’espectre de l’autisme, és imprescindible l’estudi i seguiment de cada cas per tal de definir els objectius d’una intervenció específica basada en l’evidència científica. El treball interdisciplinar, intra i interserveis és indispensable per a garantir la coherència i l’acord en la intervenció que es porta a terme en els diferents contextos on es desenvolupa l’infant i durant les diferents etapes evolutives al llarg de les quals les necessitats del pacient es van transformant i els serveis des dels quals s’aborden canvien.

En aquest context, i atès que la intervenció de les persones afectades de TEA requereix necessàriament una atenció integral que comporta la intervenció de diferents equips: sanitaris, educatius i socials, es va crear un grup de treball multidisciplinar de caràcter intersectorial del que en formen part el Departament de Salut, d'Ensenyament i Benestar Social.

Aquest grup interdisciplinar format per diferents professionals de diferents especialitats, disciplines i orientacions teòriques de la xarxa d'atenció social, educativa i sanitària, constitueix la Unitat Funcional per al diagnòstic i tractament dels trastorns de l’espectre

autista. El seu objectiu ha estat consensuar un Pla d'Atenció Integral (PAI) d’atenció de a les persones que presenten aquest trastorn.

Al 2013 s'inicia una prova pilot a Catalunya, on participen 7 territoris i 89 professionals de diferents disciplines per iniciar la implantació del Pla d’Atenció Integral. L’objectiu és millorar la detecció precoç de l’autisme, que el diagnòstic es faci de manera pluriprofessional, millorar l’atenció de les persones afectades, garantir un tractament de qualitat i afavorir el treball interdisciplinar .

Actualment es valora que la creació d'aquestes Unitats Funcionals ha ajudat a l’homogeneïtzació de criteris i instruments de treball, s'ha produït una relativa millora en l’atenció integral, s'han elaborat protocols d'actuació, s'ha donat opció a participar a sessions formatives compartides i ha ajudat a la coordinació i apropament entre professionals.

Conclusions: L’abordatge de la salut mental requereix coordinació i treball interdisciplinar entre professionals per tal de tenir una visió bio-psico-social, global i integradora de l’infant incloent l’entorn familiar, escolar i social per augmentar així la qualitat, l’eficàcia de l’atenció i l’optimització dels recursos que s’ofereixen i aconseguir el màxim desenvolupament personal i social.

Aquest Pla permet millorar la detecció, diagnòstic i intervenció dels infants que pateixen TEA, així com l’atenció a les seves famílies, optimitzant serveis i recursos disponibles i garantint la continuïtat assistencial en el procés d'atenció.

How to Cite: Vega Ortigosa S, Moreno Gonzalez V, Torras M. Unitat funcional per al diagnòstic i tractament dels trastorns de l’espectre de l’autisme de sabadell. International Journal of Integrated Care. 2016;16(6):A22. DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.2965
336
Views
100
Downloads
Published on 16 Dec 2016.

Downloads

  • PDF (EN)